Disclaimer

Deze disclaimer is het laatst aangepast op donderdag 22 december 2016

Beperkte aansprakelijkheid

 1. 12Trace spant zich in om de inhoud van www.12trace.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. 12Trace kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn.
 2. 12Trace houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die in Nederland dwingend gelden voor garantie. 12Trace is niet verplicht tot het verlenen van garantie, indien er sprake is van ondeskundig gebruik, van buitenaf komende onheilen in de breedste zin van het woord en en/of gebreken zijn ontstaan door onjuiste montage of demontage. Indien tijdens het onderzoek blijkt dat getracht is het product te herstellen door derden is garantie uitgesloten. Indien het type of serienummer van het product is verwijderd of gewijzigd, vervalt de aanspraak op garantie.
 3. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 12Trace.
 4. 12Trace maakt gebruik van Google Maps, en verwijst derhalve voor fouten en gebruiksvoorwaarden van de gebruikte kaarten naar Google Maps.
 5. Voor het ontvangen en verzenden van data-berichten dienen de systemen van 12Trace ongehinderde ontvangst van het lokale GPRS-netwerk te hebben. Dit vereist voldoende dekking van het lokale GPRS netwerk en vrije signaaltoegang van en naar de systemen van 12Trace. 12Trace aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het veranderen van beleid van providers.

Prijzen

 1. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.12trace.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met 12Trace.
 2. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent en zijn exclusief BTW.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 4. Door het gebruik van de internetsites van 12Trace en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Wederpartij de Algemene Voorwaarden van 12Trace.

SIM Kaart/ prepaid tegoed

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een onbepaalde duur, mits de klant de SIM-kaart actief gebruikt, en/of het credit tegoed opwaardeert.
 2. Een aan 12Trace vooruitbetaald bedrag tegen afwaardering waarvan de klant gebruik kan maken van de Dienst (ook wel aangeduid als prepaid credit tegoed)
 3. Prepaid Bundel tegoed is niet inwisselbaar tegen contanten of op andere wijze inwisselbaar bij 12Trace of bij derden.
 4. De door 12Trace aan de Wederpartij ter beschikking gestelde SIM-kaart blijft eigendom van 12Trace. 12Trace heeft het recht om de SIM-kaart te allen tijde te vervangen. 12Trace is gerechtigd kosten in rekening te brengen voor de vervanging van een gestolen of een defecte SIM-kaart.
 5. Het is verboden de technische informatie die op de SIM-kaart is opgenomen te kopiëren of op enige andere wijze deze kaart of de informatie daarop te manipuleren. Hetzelfde geldt voor de technische informatie, software en beveiligingen van de GeoChaser of GeoLocker waarmee de Wederpartij zich toegang tot het Netwerk verschaft.
 6. In geval van diefstal of verlies van de SIM-kaart dient de Wederpartij dit onverwijld aan 12Trace te melden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 12Trace. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 12Trace, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Bezoek daarom regelmatig deze pagina.

12Trace is een handelsnaam van LieMo Electronics BV

12Trace is een handelsnaam van LieMo Electronics BV te Groningen Nederland. LieMo Electronics staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 02059719.

 

Show Buttons
Hide Buttons